[1]
Sikimić, B. 2023. Stana Ristić, Ekspresivna leksika u srpskom jeziku. Teorijske osnove i normativno-kulturološki aspekti. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXXV (Feb. 2023), 329–330.