(1)
Savić, M. D. P. Reis: Kitab-I Bahriye. Journal Abbreviation 2023, 323-325.