[1]
K. V. Nikiforov, “ Modernization Mixed with nationalism”, Journal Abbreviation, no. XLV, pp. 443–451, Dec. 2014.