No. XI (1980)
Articles

Неки проблеми културне и етничке припадности босутског и Басараби стила

Nikola Tasić
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1980

Keywords

  • Bosut culture,
  • Basarabi culture,
  • 8th-5th Century BC,
  • Iron Age,
  • Danube region,
  • archaeological research,
  • Bosut group
  • ...More
    Less

How to Cite

Tasić, N. (1980). Неки проблеми културне и етничке припадности босутског и Басараби стила. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XI), 7–17. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1241

Abstract

У прошом бро]у Балканике (Ваlcanica X) обрађен је проблем територи)алног, културног и хронолошког разграничена даљске и босутске културе — двеjу култура ко]е су се у стариjем гвозденом добу развијале у непосредном суседству. Овим радом померамо се мало према истоку уз покуша] да се слични проблеми решава]у на релацији између босутске и Басараби културе, с посебним освртом на проблем етничке припадности Басараби културе. На овај начин покушава се да се у приближно истом временском периоду, VIII—V век пре н.е., сагледа ситуа ција на ширем простору мађарског, ]угословенског, румунског и бугарског Подунавља, и то на основу нових истраживања која су током последњих година вршена на овом простору.

Metrics

Metrics Loading ...